Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dla pacjenta

Szanowni Pacjenci!

W trosce o Państwa zdrowie SPZOZ w Białobrzegach realizuje Program Szczepień Ochronnych p/ grypie sezon 2021/2022

dla osób w poszczególnych grupach :

- Pacjenci 75 plus /1946 , 1945 , 1943 …. /

- Osoby pracujące w podmiotach leczniczych - farmaceuci , diagności laboratoryjni ,

- Nauczyciele Akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami ,

- Studenci uczelni medycznych lub innych uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów ,

- Osoby zatrudnione w PIF , Pomocy Społecznej ,

- Pacjenci : zakładów opiekuńczo-leczniczych ,

                   zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego

                   hospicjum stacjonarnego lub domowego

                   oddziału medycyny paliatywnej

- Osoby pracujące w przedszkolach , szkołach lub innej placówce oświaty

- Funkcjonariusze służb mundurowych :

                  Żołnierze, Policjanci ,Straż Graniczna , Straż Miejska ,

                  Państwowej Straży Pożarnej , Ochotniczej Straży Pożarnej,

                  Służby Więziennej , Ratowników Górskich i Wodnych

                  wykonujących działania ratownicze, 

                  Inspekcji Transportu Drogowego

Zapisy w rejestracji osobiście lub telefonicznie  ; 519 852 994,

48 613 27 50 , 48 613 28 70

 

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, iż istnieje możliwość wystawiania recept na leki stałe przyjmowane na okres dłuższy niż jeden miesiąc, w związku z tym prosimy o dopisywaniu na "zamówieniach na recepty" większej ilości opakowań leków jak również składanie zamówień na leki na odpowiednich drukach, które znajdują się przy drzwiach do przychodni lub na stronie internetowej

 

Szanowni Pacjenci!

Osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia koronawirusem mogą zgłosić się na test w kierunku SARS-CoV-2 przez formularz na stronie gov.pl/dom. Od momentu wystawienia skierowania będą podlegać kwarantannie, a test wykonają bezpłatnie.

Szanowni Pacjenci!

W związku z trwającą nadal epidemią oraz wzmożonym okresem zachorowań i absencją personelu medycznego informujemy, iż czas oczekiwania  na recepty na „ leki stale przyjmowane” wynosi do 6 dni roboczych .

Jednocześnie prosimy o sprawdzanie ilości posiadanych leków

i odpowiednio wcześnie składanie zamówienia.

 

 

Standardy organizacyjne teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

w Samorządowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.


Informacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395)

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy.

Jego treść jest udostępniana :

w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę: SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. ul. Spacerowa 10
na stronie internetowej Świadczeniodawcy: zoz.bialobrzegi.pl
telefonicznie (na żądanie pacjenta).

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy Pacjentów o:

kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 48 613 27 50;

​          48 613 28 70; 799 076 898 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00,

wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy zozbialobrzegi@spzoz.org ze wskazaniem

​           danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał

           dla potwierdzenia terminu teleporady.

1.3. Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia

teleporady jest uzależniony od wybranej przez Pacjenta metody kontaktu   

(sposoby przedstawiono w punkcie 1.2). Teleporada jest ustalana przez pracowników

rejestracji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z Pacjentem w ustalonym dniu

telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu. Przed rozpoczęciem teleporady potwierdzana

jest tożsamość Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej .

Drogą telefoniczną  realizowany jest wywiad oraz na podstawie badania podmiotowego

i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta zostaje:

udzielone świadczenie zdrowotne,
wystawiona e-recepta,
wystawione e-skierowanie,
wystawione e-zlecenie na wyroby medyczne,
wystawione zwolnienie lekarskie lub inne zaświadczenie
i/lub zostaje podjęta decyzja o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym.

Osoba, która udziela teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej Pacjenta o realizacji

świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. W przypadku gdy Pacjent nie odbierze telefonu od osoby

udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się 3 razy, w odstępach nie krótszych niż 5 minut),

uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana.

2. Instrukcje dla pacjenta

2.1. E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej , lub tepeorady lub po dostarczeniu zlecenia na leki stałe Pacjent może otrzymać e-receptę:

telefoniczne - pracownik rejestracji dzwoni do Pacjenta i podaje czterocyfrowy kod , który Pacjent okazuje w aptece wraz ze swoim numerem pesel ,

SMS-em – na numer telefonu podany w dokumentacji medycznej Pacjenta – czterocyfrowy kod recepty, który Pacjent okazuje w aptece wraz ze swoim numerem pesel,

w postaci wydruku (jeżeli Pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu).

2.2. E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas teleporady lub konsultacji lekarskiej Pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie

specjalistyczne lub do szpitala. Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje

Pacjentowi kod e-skierowania. Pacjent zgłasza się z e-skierowaniem do każdej poradni na terenie całego kraju,

która  posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne.

2.3 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielanego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy

lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki,

leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

(szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą

współpracy z tymi podmiotami).

3. Zakładanie przez Pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego

lub już utworzonym kontem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Jeśli Pacjent nie posiada Profilu Zaufanego to wyznaczony pracownik rejestracji SP ZOZ w Białobrzegach

Sp. z o.o. pomaga wypełnić złożyć wniosek online o Profil Zaufany – Pacjent powinien okazać dowód tożsamości,

posiadać numer telefonu oraz adres e-mail w wyznaczonych dniach i godzinach 

w gabinecie nr 23 I piętro oraz pomaga przy aktywacji Internetowego Konta Pacjenta.

 

WAŻNE!

PUNKT POBRAŃ - COVID 19   

Diagnostyka Sp. z o.o

26-800 Białobrzegi    ul. Spacerowa 29 

czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00- 10.00   

tel: 663 697 977

Badanie można wykonać nieodpłatnie na podstawie skierowania od lekarza .

Istnieje też możliwość wykonania badania komercyjnie dzwoniąc pod numer: 883 623 370

 

SZANOWNI PACJENCI!

Prośbę o wystawienie recepty na leki stałe przyjmowane wystawiane są tylko dla pacjentów zapisanych do lekarza POZ SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o. o. Wypisywane będą tylko leki przyjmowane stale. W przypadku braku aktualnego zaświadczenia od specjalisty lub jeżeli lek nie był dotychczas odnotowany w dukumentacji medycznej, lek może być wypisany na 100% odpłatności lub lekarz może odmówić wypisania danego leku ze zniżką.

 

WAŻNE!

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszność, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

 

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

INFOLINIA NFZ 800 190 590

www.gov.pl/koronawirus

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białobrzegach tel: 48 613 23 60

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej

Podstawa wyliczenia

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale  VI kwartał 2021 r.   - 5 457,98

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

w okresie - 1 marca 2022 r. - 31 maja 2022 r.

1 strona wyciągu albo odpisu   maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia - 10,91 zł

1 strona kopii albo wydruku      maks.0,00007 przeciętnego wynagrodzenia   - 0,38 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych  maks.0,0004 przeciętnego wynagrodzenia  - 2,18 zł

 

Podstawa prawna: art. 28. pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późn.zm.

Opłaty nie pobiera sie w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

 

ZAPISY DO PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEKLARACJE WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ POZ PRZYJMOWANE SĄ W REJESTRACJI OGÓLNEJ,OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 8.00-18.00

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE W RAMACH FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ, LABORATORIUM I PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE W GODZINACH PRACY DANEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP.Z O.O. ORAZ CENNIK ZA USŁUGI MEDYCZNE ODPŁATNE DOSTĘPNY JEST W ADMINISTRACJI

POKÓJ NR 1

 

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

PACJENCI MOGA SKŁADAĆ SKARGI I WNIOSKI W MASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

OSOBIŚCIE U PREZESA SP ZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP. Z O.O. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 12-14
W FORMIE PISEMNEJ W SEKRETARIACIE SP ZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP. Z O.O. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.8-15
LISTOWNIE DROGĄ POCZTOWĄ  LUB KURIERSKĄ NA ADRES:

                                                        SPZOZ w Białobrzegach

                                                        ul. Spacerowa 10

                                                        26-800 Białobrzegi

                                                        z dopiskiem skarga lub wniosek

       4.  ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES : zozbialobrzegi@spzoz.org

             LUB FAXEM NA NR: 48 613 23 85

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny