Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dla pacjenta

Szanowni Pacjenci!

Zamieszczamy na stronie STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SAMORZĄDOWYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  W BIAŁOBRZEGACH SP. Z O.O. (wersja skrócona) do zapoznania się poprzez: http://zoz.bialobrzegi.pl/pliki/plik/standard-ochrona-maloletnich-wersja-skrocona-1708509722.pdf

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, iż istnieje możliwość wystawiania recept na leki stałe przyjmowane na okres dłuższy niż jeden miesiąc, w związku z tym prosimy o dopisywaniu na "zamówieniach na recepty" większej ilości opakowań leków jak również składanie zamówień na leki na odpowiednich drukach, które znajdują się przy drzwiach do przychodni lub na stronie internetowej. Istnieje też możliwość przesłania zamówienia na recepty na adres: recepty@spzoz.org

 

Standardy organizacyjne teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

w Samorządowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.


Informacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395)

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy.

Jego treść jest udostępniana :

w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę: SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. ul. Spacerowa 10
na stronie internetowej Świadczeniodawcy: zoz.bialobrzegi.pl
telefonicznie (na żądanie pacjenta).

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy Pacjentów o:

kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 48 613 27 50;

​          48 613 28 70; 799 076 898 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00,

wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy zozbialobrzegi@spzoz.org ze wskazaniem

​           danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał

           dla potwierdzenia terminu teleporady.

1.3. Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia

teleporady jest uzależniony od wybranej przez Pacjenta metody kontaktu   

(sposoby przedstawiono w punkcie 1.2). Teleporada jest ustalana przez pracowników

rejestracji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z Pacjentem w ustalonym dniu

telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu. Przed rozpoczęciem teleporady potwierdzana

jest tożsamość Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej .

Drogą telefoniczną  realizowany jest wywiad oraz na podstawie badania podmiotowego

i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta zostaje:

udzielone świadczenie zdrowotne,
wystawiona e-recepta,
wystawione e-skierowanie,
wystawione e-zlecenie na wyroby medyczne,
wystawione zwolnienie lekarskie lub inne zaświadczenie
i/lub zostaje podjęta decyzja o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym.

Osoba, która udziela teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej Pacjenta o realizacji

świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. W przypadku gdy Pacjent nie odbierze telefonu od osoby

udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się 3 razy, w odstępach nie krótszych niż 5 minut),

uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana.

2. Instrukcje dla pacjenta

2.1. E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej , lub tepeorady lub po dostarczeniu zlecenia na leki stałe Pacjent może otrzymać e-receptę:

telefoniczne - pracownik rejestracji dzwoni do Pacjenta i podaje czterocyfrowy kod , który Pacjent okazuje w aptece wraz ze swoim numerem pesel ,

SMS-em – na numer telefonu podany w dokumentacji medycznej Pacjenta – czterocyfrowy kod recepty, który Pacjent okazuje w aptece wraz ze swoim numerem pesel,

w postaci wydruku (jeżeli Pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu).

2.2. E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas teleporady lub konsultacji lekarskiej Pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie

specjalistyczne lub do szpitala. Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje

Pacjentowi kod e-skierowania. Pacjent zgłasza się z e-skierowaniem do każdej poradni na terenie całego kraju,

która  posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne.

2.3 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielanego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy

lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki,

leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

(szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą

współpracy z tymi podmiotami).

3. Zakładanie przez Pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego

lub już utworzonym kontem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Jeśli Pacjent nie posiada Profilu Zaufanego to wyznaczony pracownik rejestracji SP ZOZ w Białobrzegach

Sp. z o.o. pomaga wypełnić złożyć wniosek online o Profil Zaufany – Pacjent powinien okazać dowód tożsamości,

posiadać numer telefonu oraz adres e-mail w wyznaczonych dniach i godzinach 

w gabinecie nr 23 I piętro oraz pomaga przy aktywacji Internetowego Konta Pacjenta.

 

Szanowni Pacjenci!

Prośbę o wystawienie recepty na leki stałe przyjmowane wystawiane są tylko dla pacjentów zapisanych do lekarza POZ SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o. o. Wypisywane będą tylko leki przyjmowane stale. W przypadku braku aktualnego zaświadczenia od specjalisty lub jeżeli lek nie był dotychczas odnotowany w dukumentacji medycznej, lek może być wypisany na 100% odpłatności lub lekarz może odmówić wypisania danego leku ze zniżką.


Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej

Podstawa wyliczenia

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale  IV kwartał 2023 r.   -  7 540,36 zł

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

w okresie - 1 marca 2024 r. - 31 maja 2024 r.

1 strona wyciągu albo odpisu   maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia - 15,08 zł

1 strona kopii albo wydruku      maks.0,00007 przeciętnego wynagrodzenia   - 0,53 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych  maks.0,0004 przeciętnego wynagrodzenia  - 3,02 zł

 

Podstawa prawna: art. 28. pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późn.zm.

Opłaty nie pobiera sie w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

ZAPISY DO PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEKLARACJE WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ POZ PRZYJMOWANE SĄ W REJESTRACJI OGÓLNEJ,OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 8.00-18.00

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE W RAMACH FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ, LABORATORIUM I PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE W GODZINACH PRACY DANEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP.Z O.O. ORAZ CENNIK ZA USŁUGI MEDYCZNE ODPŁATNE DOSTĘPNY JEST W ADMINISTRACJI

POKÓJ NR 1

 

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

PACJENCI MOGA SKŁADAĆ SKARGI I WNIOSKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

- osobiście lub w imieniu innej osoby za jej pisemną zgodą u Prezesa Zarządu Magdaleny Sieczak od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00

Akceptujemy zarówno pisemną, jaki i ustną formę wnoszenia skargi i wniosku:

1. w formie pisemnej skargę lub wniosek składamy w sekretariacie SP ZOZ Białobrzegi pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

2. listownie drogą pocztową lub kurierską na adres: SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi z dopiskiem skarga lub wniosek

3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zozbialobrzegi@spzoz.org lub faxem na numer: 48 613 23  85

 

 

 

                                                       

                                                  

                                                    

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny