Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000737596, REGON: 380246873, NIP: 7981480172, adres e-mail: zoz@bialobrzegi.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować: w siedzibie SPZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. pod adresem: 26-800 Białobrzegi ul. Spacerowa 10 pod adresem e-mail: zoz@bialobrzegi.pl pod numerem telefonu 48 613 23 85

2. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art.19 ust.2 lit. h) RODO: Do celów tych w szczególności należy: profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności: a) art. 3 ust. 1,2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, b) art.24 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, c) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, d) art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, e) inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym dp zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego; aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest na stronie internetowej, Narodowy Fundusz Zdrowia i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, tym zdrowotnych, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz procedurach wewnętrznych Spółki.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania zdrowia i życia.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny