Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Wybór biegłego rewidenta na wykonanie weryfikacji sprawozdania finansowego

Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.za 2021 rok.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę przeprowadzenia weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2021 w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem rzeczywistym ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wyliczenia wniesionych udziałów przez Wspólników.

Oferta powinna zawierać:

l . Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Nazwę i adres vwkonawcy oraz wskazanie osoby, która będzie prowadziła weryfikację sprawozdania wraz z opisem jej zawodowego doświadczenia biegłego rewidenta.
Cenę netto i brutto (PLN) uwzględniającą wszystkie koszty za przeprowadzenie weryfikacji.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż do 31 sierpnia 2022 r.

Do oferty należy załączyć:

l . Oświadczenie Zleceniobiorcy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o weryfikowanym sprawozdaniu finansowym względem Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.

Oświadczenie biegłego rewidenta o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych min. 5 lat.
Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem nr i daty wpisu.
Kopię dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
Poświadczona, za zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia, informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Można złożyć tylko jedną ofertę.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie zwarcia umowy w przypadku gdy cena zaoferowana przez oferenta przekroczy przeznaczoną na tę cel kwotę.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Termin i miejsce złożenia oferty.

Ofertę w formie pisemnej na wykonanie weryfikacji sprawozdania finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. za 2021 rok należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Oferta na weryfikację sprawozdania finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.”w siedzibie SP ZOZ w Białobrzegach ul. Spacerowa 10 , 26-800 Białobrzegi. Na kopercie należy także zamieścić dokładną nazwę i adres składaj ącego ofertę wraz z nr telefonu kontaktowego.

Wybór oferty:

Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.
Kryterium wyboru oferty, będzie zaoferowana cena za realizację całości zamówienia .

Podmiot uprawniony do weryfikacji sprawozdania finansowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony oddzielnym pismem i zostanie zawarta stosowna umowa.

Załącznik 1 - wzór umowy

 

MISJA NASZEGO ZAKŁADU

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW – NASZ MISJĄ, A JAKOŚĆ USŁUG NASZĄ AMBICJĄ

Cele działania

1. Wykonywanie świadczeń medycznych wysokiej jakości, przy zachowaniu i przestrzeganiu ustalonych procedur

2. Dbałość o bezpieczeństwo informacji poprzez ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem , utratą poufności , nieuprawnioną modyfikacją oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z wytworzeniem , przetwarzaniem ochroną i udostępnieniem informacji

3. Systematyczna modernizacja infrastruktury, w tym kontynuacja realizacji rozpoczętych projektów: remont wewnętrznych przestrzeni SPZOZ w Białobrzegach; wdrożenie elektrycznej dokumentacji medycznej

4. Dbałość o wizerunek SPZOZ w Białobrzegach i promocja na rynku usług medycznych

5. Doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy.

 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, realizowanych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ .

Uczestnictwo w takich badaniach jest dobrą okazją do sprawdzenia i ewentualnego skorygowania funkcjonowania swojego organizmu.

1. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

przeznaczony dla zadeklarowanych do lekarza POZ pacjentów z roczników:1984 (35 lat), 1979 (40lat), 1974 (45 lat), 1969 (50 lat) i 1964 (55 lat), bez wcześniejszego rozpoznania choroby układu krążenia lub cukrzycy (1 raz na 5 lat)
realizowany przez lekarzy i pielęgniarki POZ

2. Program Profilaktyki Gruźlicy

przeznaczony dla dorosłych pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarki POZ (1 raz na 2 lata)
realizowany przez pielęgniarki POZ

3. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

przeznaczony dla kobiet w wieku 25–59 lat tj. roczniki 1960–1994 (1 raz na 3 lata)
realizowany przez położne POZ

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny