Zasady rejestarcji pacjentów w SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o.

1. Rejestracja czynna jest w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 18:00

2. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub za posrednictwem osób trzecich. Rejestracja umożliwia zarejestrować się na wizytę lekarską „na zapisy” oraz w dniu zgłoszenia. „Na zapisy zarezerwowane są codziennie cztery miejsca do wybranych lekarzy. Na pozostałą ilość pacjenci rejestrują się w dniu zgłoszenia.

3. Rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 8:00. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 613 27 50, 48 613 28 70. Rejestracja udostępnia dwa numerki do każdego lekarza na dany dzień dla pacjentów zapisujących się telefonicznie. Ze względu na małą liczbę numerków dostępnych przy zapisie telefonicznym sugerowanym sposobem rejestracji do lekarza jest zapis dokonaywany przy okienku rejestracji.

4. Pacjent przy rejestracji obowiązany jest podać numer PESEL w celu weryfikacji w systemie eWUŚ.

5. Podczas rejestracji wyznaczony jest termin wizyty, który może zostać zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

6. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności jego zmiany, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Pamiętajmy, że dzięki takiej informacji z wizyty lekarskiej będą mogli skorzystać inni!

7. Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

  • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • kobiety w ciąży
  • świadczeniobiorcy do 18 r.ż. , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

8. W przypadku, gdy do rejestracji zgłasza się pacjent o stanie zdrowia wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego jest on bezzwłocznie kierowany przez rejestratorkę do gabinetu zabiegowego.

9. Uwagi i skargi na pracę rejestracji można składać do Prezesa SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o.
Aby skarga była rozpatrzona musi zawierać imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny pacjenta.