Pracowania Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Małgorzata Rydzewska – mgr rehabilitacji
Marzena Marczak – mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tejże umowy realizujemy zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, jak również w medycznie uzasadnionych przypadkach – fizjoterapię w warunkach domowych.

 

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak również inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

WAŻNE: Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zostać zarejestrowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia.

Zakres usług wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych obejmuje :

1. KINEZYTERAPIĘ, czyli leczenie ruchem. W ramach kinezyterapii naszym pacjentom oferujemy:

 • ćwiczenia bierne, bierne-czynne, czynne;
 • ćwiczenia samowspomagane, czynne w odciążeniu;
 • ćwiczenia izometryczne;
 • ćwiczenia z oporem;
 • wyciągi.

2. FIZYKOTERAPIĘ, czyli forma działania leczniczego, wykorzystująca bodźce fizykalne takie jak światło, ciepło, prąd lub dźwięk. W ramach fizykoterapii naszym pacjentom oferujemy:

 • elektroterapię;
 • magnoterapię;
 • laseroterapię
 • ultradźwięki;
 • światłolecznictwo.

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH DOMOWYCH

W uzasadnionych medycznie przypadkach, gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej, realizuje świadczenia z zakresu rehabilitacji również w warunkach domowych. Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do Gabinetu Fizjoterapii Ambulatoryjnej, a wymagają rehabilitacji/fizjoterapii.

 Korzystne zamiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności ( Dz.U. z 2018 r. , poz. 932), będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. To oznacza, że:

 • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

WAŻNE: Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2018 r., poz. 932).