Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami PN-EN ISO 9001-2015 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni zdrowia psychicznego, diagnostyki obrazowej i analitycznej, rehabilitacji leczniczej, ratownictwa medycznego, pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Samorządowy Publiczny ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. w lipcu 2018 roku został poddany zewnętrznemu audytowi mającemu na celu potwierdzenie, iż wdrożone Systemy są zgodne z ww. międzynarodowymi normami, a także skutecznie realizowane. Z radością możemy poinformować, iż praca całego Zespołu SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. została dobrze oceniona przez niezależnych audytorów, czego wynikiem jest otrzymany Certyfikat.